Het jaar dat nu ten einde is gelopen, heeft een reeks menselijke tragedies gekend.

Zou het niet nuttig zijn om te vragen waarom?

Er is een groot principe van God, geopenbaard in Zijn Woord, de Bijbel: wanneer wij niet luisteren naar wat God zegt in Zijn Woord, in Zijn goedheid, spreekt Hij in fine door omstandigheden!

Of we het nu hebben over pandemieën, opwarming van de aarde, tornado's, tragische overstromingen, etc. ... God herinnert de mensheid eraan dat, hoewel velen Zijn bestaan willen ontkennen, Hij de Schepper is en dat "deze zaak bij Hem vandaan is gekomen"! 

Het citaat aan het begin "Gedenkt uw schepper ..." herinnert ons er allereerst aan dat er een God is die alle dingen geschapen heeft, en ook de mens aan wie hij een levende ziel gegeven heeft, wat betekent dat die niet vernietigd kan worden! Als het lichaam tot as kan worden gereduceerd, sterft de levende ziel niet! Ze is eeuwig!

Het is belangrijk de volgende vragen te stellen: waar, in welke omstandigheden, in welk gezelschap, zul je de eeuwigheid doorbrengen? God beantwoordt deze vragen heel duidelijk in zijn Woord (de Bijbel):

   Ofwel in de tweede dood! Dat wil zeggen, dood wat God betreft, maar levend en wel, ver van God in het gezelschap van Satan en zijn engelen. Dit is het vonnis dat over ieder mens zal worden uitgesproken wegens de daden die God "zonden" noemt, daden die de mens voortbrengt door zich tegen de wil van zijn Schepper te verzetten!

   Ofwel in het eeuwige leven! Dit is het geval met allen die zichzelf in hun zonden hebben gezien, verloren, in angst te moeten verschijnen voor deze Rechter, die slechts het vonnis van de tweede dood kan uitspreken! Maar God is tot hen gekomen om hen te tonen wat Hij in de persoon van Jezus heeft gedaan! En Hij biedt leven aan, eeuwig leven (in de tegenwoordigheid van God en de Here Jezus) aan hen die zichzelf als verloren erkennen en geloven wat God zegt over het werk van het kruis!

Het doel van God is dat "alle mensen behouden worden"! Behouden van de tweede dood!

Omdat de omstandigheden zo belangrijk zijn, zal ik geen groeten doen in de traditionele vorm die te vinden is op de kaarten voor de jaarwisseling.

In het algemeen wens ik u, die deze regels leest en die het goddelijke en eeuwige leven bezit, uren van geluk in de gemeenschap met uw Heer te mogen leven en met Hem de onvermijdelijke moeilijke omstandigheden te doorstaan die zich in de loop van dit nieuwe jaar zullen voordoen! Moge ook u, in navolging van de Tessalonicenzen, die zich van afgoden tot God hebben bekeerd, verwachten zijn Zoon, de Heer Jezus, uit de hemelen, die God uit de doden heeft opgewekt en die ons redt van de toekomende toorn. (1 Tessalonicenzen 1 v.9-10)

De meeste lezers van deze bladzijden zijn gedoopt en belijden dus christen te zijn en deel uit te maken van het "huis van God", dat een "groot huis" is geworden, waarin er zielen zijn die wedergeboren zijn en anderen die dat niet zijn, zoals wordt benadrukt in de gelijkenis van de tien maagden: de vijf wijzen stellen degenen onder de christenen voor die wedergeboren zijn, en de vijf dwazen degenen die dat niet zijn. De 10 zijn christenen die allen het christendom belijden.

Bezorgd over uw eeuwige toekomst, voor het geval u niet wedergeboren bent, of de valse illusie hebt wedergeboren te zijn, sta mij toe deze boodschap van goede wensen tot u te richten door te laten zien hoe ik, evenals alle authentieke christenen, dit goddelijke en eeuwige leven uit de hand van God heb mogen ontvangen! Als u het niet hebt, wil Hij het u geven, want Hij zegt in Zijn Woord: "... onze Heiland God ... wil dat alle mensen behouden worden ..." (1 Timotheüs 2 v.3-4)! En als je de zekerheid niet hebt behouden te zijn, wil God je die zekerheid ook geven, als je waarlijk wedergeboren bent.

   Aangezien God wil dat alle mensen behouden worden, is het duidelijk dat niemand kan zeggen dat het is omdat God hem niet uitverkoren heeft, dat hij blijft twijfelen aan God en Zijn Woord!

God vraagt je niets, Hij wil je alles geven!

De ware reden waarom u dit goddelijke en eeuwige leven niet hebt, is niet dat u niet uitverkoren bent, maar dat u zich verzet tegen het werk van de Heilige Geest! Je verzet je tegen hem, gedeeltelijk of volledig!

Ongetwijfeld kent u de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13 v.3-9 & 18-23), die beschrijft hoe de Heilige Geest werkt om ervoor te zorgen dat u in de noodzakelijke en ook voldoende conditie bent om het Woord te ontvangen, dat vervolgens goddelijk en eeuwig leven in u zal voortbrengen, zoals het heeft gedaan voor alle echte christenen sinds de dag van Pinksteren (Handelingen 2)!

De boodschap van God in de gelijkenis van de zaaier

De betekenis van de gelijkenis van de zaaier kan als volgt worden samengevat. De zaaier is de persoon van de Here Jezus, geopenbaard door een van zijn dienaren. De zaaier komt verschillende soorten grond tegen. Deze terreinen geven de toestand van uw hart weer, niet uw emoties of uw genegenheden, God vraagt u niet om emoties jegens Hem te hebben, het gaat om wat er in het diepste geheim van uzelf gebeurt, waar alleen God ziet! De "ploeger" die het land bewerkt dat je hart is, is de Heilige Geest! De verschillende eigenschappen ervan worden beschreven: zeer hard als de grond, langs een pad, verhard door vele doorgangen van andere dingen dan de ploeg van de "ploeger", de volgende twee terreinen hebben de ploeg tot op zekere mate doorgelaten, maar er blijven of stenen of de wortels van bramen en doornen, en de laatste is een grond waar de "ploeger" geen enkele belemmering heeft ondervonden om zijn werk volledig te doen. Zo zijn de verschillende toestanden van het diepste geheim van de mens, geen natuurlijke toestanden van het hart, waarvan de ene beter zou zijn dan de andere, maar de toestand van het hart na de doortocht van de ploeger, al naar gelang dat hart zich verzet tegen het werk van de "Ploeger" of niet!

Wat is het werk van de 'Ploeger', de Heilige Geest?

Dit werk bestaat erin de mens in het diepste en meest geheime deel van zichzelf ervan te overtuigen dat hij in de zedelijke toestand waarin hij zich van nature bevindt, geen ander perspectief heeft dan niet alleen lichamelijk te sterven, maar ook de tweede dood te kennen, als gevolg van het oordeel dat zal worden uitgesproken bij de grote witte troon, bij de opstanding der doden, want in tegenstelling tot wat uw natuurlijke hart u nu misschien al zegt, is er wel degelijk een opstanding voor allen! De tweede dood bestaat in een leven ver van God, in de hel met de duivel en zijn engelen, in eeuwige spijt omdat men zich tegen God heeft verzet, in de persoon van de Heilige Geest en hier is deze passage uit het Woord:

"... ik zag een grote, witte troon, en Hem die daarop zat, ...

... ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden allen geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. (Openbaring 20 v.11-15)

Goede grond heeft de nodige eigenschappen, zodat wanneer de "Zaaier" het "Zaad", d.w.z. het Woord van God, erop legt, het goddelijk en eeuwig leven zal voortbrengen!

Het schijnbare "leven" dat in terreinen 2 & 3 wordt geproduceerd!

In de grond dat rotsachtig is gebleven (2) en waar de wortels van de braamstruiken en doornen niet zijn verwijderd (3), zien we een zekere uitwerking, een zekere invloed van het Woord, maar dit schijnbare leven is niet het leven dat God geeft, het is niet goddelijk en eeuwig.

Het is een "religieuze vreugde" waar het natuurlijke godsdienstige hart van houdt! Een "God van liefde" wordt bezongen, maar niet gekend in zijn heiligheid, de overtuiging van eeuwig verloren zijn, zoals gevonden in de "goede aarde" is afwezig. Dit is het geval van de 2de grond.

Zo is het ook met de 3de, er is zo'n gehechtheid aan de wereld, dat wat op leven lijkt, snel verstikt wordt zodra wortels stengels voortbrengen, zij verstikken deze schijn van leven (het is noch eeuwig, noch goddelijk)!

In deze toestand is het doel hetzelfde als voor het 1ste terrein.

Als u zich in deze toestand bevindt, verzet u dan niet langer tegen het "ploegen" van de Heilige Geest, en begrijp dat de finaliteit ook deze tweede dood is die in Openbaring 20 wordt beschreven!

De angst van het hart dat goede grond is geworden

De ziel die zich niet langer verzet tegen het "ploegen" van de Heilige Geest, met het oog op deze toekomst die deze tweede dood is, is dan in uiterste nood!

De Heilige Geest laat haar zien dat God niets van haar wil en kan ontvangen! Alles wat zij kan doen, heeft geen toegang tot God!

Alle gebeden die met de beste bedoelingen zijn geformuleerd, worden niet van God ontvangen. Geen klaarblijkelijke "bekentenis", geen klaarblijkelijke "berouw", wat in feite niet meer is dan spijt hebben dat men verkeerd heeft gedaan, en zo de tweede dood heeft verdiend, terwijl men zich inbeeldt dat men deze tweede dood had kunnen vermijden door dingen te doen om God te behagen. Dit is onmogelijk voor de mens in zijn natuurlijke staat!

God vraagt u niet om u te bekeren (*), Hij weet dat u daartoe niet in staat bent, maar Hijzelf zal u de middelen daartoe geven, want er moet bekering zijn! (*)

(*) in de zin van “berouwen” of “inkeren”

Je zou tot God willen gaan, maar je geweten laat je zien dat dit onmogelijk is, en God laat je in deze toestand niet tot Hem komen. Hij handelt naar jou zoals hij deed naar Adam in Eden:

Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.” (Genesis 3 v.23-24)

Misschien zit je in deze nood?

Dus verzet je niet langer, probeer niets, want je kunt niet uit deze nood komen! God Zelf ziet dat de grond "geploegd" door de Heilige Geest goede grond is, en komt dan tot u, vraagt niets van u, Hij toont u wat Hij gedaan heeft in de Persoon van Christus aan het kruis!

 

Het is God die naar je toekomt door je Johannes 3 te laten lezen 

 

"Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodémus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? … Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. ... U moet opnieuw geboren worden. ...

... zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3 v.3-16)

Dus komt God Zelf tot u, en in deze passage uit Johannes 3 vertelt Hij u niet wat u moet doen, maar wat Hij deed in de Persoon van de Here Jezus: "... zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd ...", beeld van de noodzaak voor Jezus, " de Zoon des mensen verhoogd te worden ...", aan het kruis, om door God verlaten te worden toen Hij uw zonden droeg en in uw plaats de dood inging!

Er is dus niets anders te doen dan te GELOVEN, om GELOOF te hebben in wat God zegt en heeft gedaan!

Hij wil u behouden, u leven geven, en dat zonder iets anders te doen dan te geloven dat Hij Zijn enige Zoon gaf, om u goddelijk en eeuwig leven te geven!

 

Hoe openbaart zich dit leven?

Zoals een pasgeboren kind, als het leeft, moet ademen (want als het niet ademt, bewijst het dat het geen leven bezit). Hetzelfde geldt voor de pasgeborene; het goddelijke leven in hem openbaart zich allereerst, zonder hetwelk het leven niet aanwezig is, door “berouw” (*), en berouw heeft als voorwerp de belijdenis der zonden!

(*) in de zin van “inkeren” wat ook door “bekeren” wordt vertaald

Zo geeft God u de kracht om te doen wat Hij van alle mensen eist en gebiedt, namelijk "bekeert u" (*) (Handelingen 17 v.30)!

(*) in de zin van “inkeren” of “berouwen”

Wanneer er geen berouw is volgens God, dan is dat omdat de ziel in de staat is van rotsachtige grond of met wortels van braamstruiken en doornen. Dan is er geen leven, en zonder goddelijk leven is het niet mogelijk je te bekeren! (*)

(*) in de zin van “inkeren” of “berouwen”

Misschien ben je er niet zeker van dat je wedergeboren bent

U hebt u laten ploegen door de Heilige Geest, en u hebt uw staat van verderf beseft, zoals hierboven beschreven voor de "goede grond", u gelooft wat God zegt in Johannes 3, maar u voelt niet dat u dit leven hebt, en u hoort veel predikers deze emoties prediken! Deze predikers prediken een vervalst evangelie, een evangelie dat tot gevolg heeft dat de zielen op rotsachtige grond blijven staan of de wortels van doornen en braamstruiken bevatten! De effecten zijn grote uiterlijke demonstraties die indrukwekkend zijn voor de menselijke zintuigen, namelijk de belofte van materiële welvaart, zoals het "welvaartsevangelie"! Wat God verafschuwt!

Maar de Heer Jezus stelt u de volgende vraag: "Zou het in uw ogen onvoldoende zijn, wat Ik aan het kruis voor u heb gedaan, dat u dingen in u zou willen voelen? Ik hoop dat u met mij zult zeggen: "Nee, Heer, ik wil niets voelen, ik geloof zonder voorbehoud dat wat U voor mij hebt gedaan, Uzelf aan God aanbieden, volkomen voldoende is! Want het is juist vanwege mijn zoeken naar gevoelens, en om mij daarvan te bevrijden en van het juk van vele andere bindingen van mijn natuurlijke hart, dat U dit verlossende werk hebt gedaan"!

 

Zoek niet naar deze gevoelens, wat je "ik" voortbrengt, maar zoek naar de gezegende relatie, de gemeenschap met de Here Jezus en met je hemelse Vader, daarin zul je het ware geluk vinden! Dan zul je niet ongevoelig blijven, maar deze gevoeligheid is niet het voorwerp van geluk!

 

De kalender en de klok geven het verstrijken van de tijd aan

God schiep tijd, zoals hij ruimte schiep.

Als God oneindig en tijdloos is, is de sfeer waarin wij als schepselen leven zowel in tijd als ruimte beperkt.

Het is de geest van de mens die zich wil voorstellen dat de ruimte oneindig is en dat de tijd geen begin en geen einde heeft. En hij probeert dit aan te tonen en zichzelf en anderen hiervan te overtuigen! Maar wat kan een vis in een kom weten over de oceanen? De mens weigert in deze grens te geloven, omdat hij weet dat als er een grens is, er ook een God buiten deze grens is, en dat hij in dit geval voor deze grote witte troon zal moeten verschijnen, om dan de eeuwigheid te kennen, maar dan die van de tweede dood!

Gods genade heeft ook een grens, de tijd dringt, en spoedig zal het te laat zijn voor een ieder die heeft geweten wat God heeft gedaan in de persoon van de Here Jezus en die niet heeft geloofd, omdat hij zich verzet heeft tegen het "ploegen" van de Heilige Geest!

Mijn beste wensen aan u als u dit leest

Als u niet wedergeboren bent, is mijn wens voor u dat u ophoudt u te verzetten tegen de Heilige Geest, en beseft dat u de tweede dood verdient, en dat u, door eenvoudig te geloven, aanvaardt wat God u geeft, zonder iets van u te eisen! En zo mogen de wensen die ik uitspreek aan hen die dit goddelijke en eeuwige leven bezitten, ook voor u zijn.

Geliefde vriend, broeder of zuster in Christus, gij die het goddelijke en eeuwige leven bezit, wier sfeer van bestaan niet meer de eerste schepping is, maar de nieuwe, wier fundamenten zijn gelegd door het kruis, de dood en de verrijzenis van de Heer Jezus, waar alles van God is, ik wens u kostbare ogenblikken van gemeenschap met de Heer Jezus.

Misschien vraag je je af hoe je in gemeenschap met de Heer kunt zijn, omdat je in jezelf of in wat je omringt veel hindernissen vindt die je niet kunt overwinnen.

De Heer Jezus geeft het antwoord in het Evangelie van Johannes, waar Hij zegt: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6 v.56). Is het u opgevallen dat de Heer dezelfde uitdrukking gebruikt als voor de nieuwe geboorte: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven” (Johannes 6 v. 54)? Dit betekent dat wij voortdurend moeten terugkeren naar de zedelijke plaats waar wij het goddelijke leven hebben ontvangen, zodat wij gemeenschap kunnen hebben met de Here Jezus, en zo bewaard worden voor alles wat het vlees in ons voortbrengt en voor alle aantrekkelijkheid van wat ons in deze wereld omringt! Het is dus door terug te keren naar de zedelijke plaats waar, ten tijde van onze bekering, de uitwerking op ons was, dat wij het vlees gekruisigd hebben: "... zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met hartstochten en begeerten gekruisigd". (Galaten 5 v.24). Het zal volgen: "Als wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest wandelen." (Galaten 5 v.25)! Als "het vlees" de kracht is van de "oude mens", dan is "de Geest" de kracht van de "nieuwe mens"!   

Het jaar dat juist is begonnen zal niet vrij zijn van moeilijkheden en beproevingen, want deze zedelijke wereld waarin wij lichamelijk leven zal blijven wat zij is, het domein van Satan! Ik zou niet willen dat deze beproevingen ons bespaard zouden blijven, maar dat wij ze met de Heer Jezus zouden doormaken, zoals Hij zelf op deze aarde heeft doorgemaakt! Zijn geluk lag in Zijn gemeenschap met de Vader, zodat Hij de vrede van God genoot, Zijn vrede! Moge ons ware geluk aldus liggen in het genot van de vrede van God, die Zijn vrede was: "... Mijn vrede geef Ik u" (Johannes 14 v.27). Moge Zijn blijdschap ook in ons vervuld worden, zoals de Heer over ons tot Zijn Vader zei: "...opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf." (Johannes 17:13). Deze vrede en blijdschap, die de Zijne waren, hangen niet af van de moeilijkheden waarmee wij worden geconfronteerd, hoe pijnlijk die ook mogen zijn, maar van onze gemeenschap met Hem, want Jezus, gezeten in de hemel, in Zijn ambt van Hogepriester, nodigt ons uit om te naderen "tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd" (Hebreeën 4:16).

Ik wens u het allerbeste in dit nieuwe jaar, dat zojuist is begonnen met een toon van genade.

"... nog een zeer korte tijd en Hij die komt, zal komen en niet uitblijven. (Hebreeën 10 v.37)

"... Ja, ik kom spoedig!  Amen, kom, Here Jezus! (Openbaring 22 v.20)

 

Brussel, 01/01/2022

Claude BEAUPORT